EVOBRITE Recond pakke -25% rabatt

670.00 kr

499.00 kr

EVOBRITE Recond pakke komplett pakke for å rengjøre og rengjøre bilen både innvendig og utvendig - 25% rabatt 

Gi bilen din den omsorgen den fortjener med EVOFILM Swedens EVOBRITE Rekondpaket. Dette omfattende settet er nøye formulert for å garantere bilen din en grundig ren og langvarig glans, både innvendig og utvendig. Pakken vår tilbyr alt du trenger for å gjenopprette bilens skjønnhet og beskytte den mot vær og vind.

Innholdet i EVOBRITE Recond-pakken:

  • EVOBRITE Degreaser: Effektivt formulert for å løse opp gjenstridig smuss og olje.
  • EVOBRITE bilsjampo: Skånsom mot lakken samtidig som den gir en skinnende ren overflate.
  • EVOBRITE Innvendig rengjøring: Renser i dybden og frisker opp interiøret i bilen.
  • EVOBRITE Interiørglans: Gir en beskyttende glans til innvendige overflater.
  • EVOBRITE Felgrens: Spesielt utviklet for å ta vare på felgene dine på best mulig måte.
  • Vaskesvamp: Bruk sammen med avfettingsmiddelet for en skinnende ren overflate
  • Vaskevotter: Perfekte verktøy for påføring av avfettingsmiddel og bilsjampo.
  • Felgbørste: Tilpasset for effektiv rengjøring av felgene uten å skade dem.
  • Pusseskinn mikrofiber: Ideell for å fullføre innvendig rengjøring.
  • Interiørsvamp: For jevn påføring av interiørglansen, som gir et jevnt resultat.

Benytt anledningen til å skjemme bort bilen din med EVOBRITE Rekondpaket til en gunstig pris. Bestill nå og opplev forskjellen! Flasken inneholder 150 ml. Spraypumpe inkludert.


I henhold til CLP-forordningen, (EC) 1272/2008, er alle som selger kjemiske produkter forpliktet til å informere om et produkts farlige egenskaper. Les fareinformasjonen på emballasjen nøye før bruk. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.

Bilsjampo :


FARE! 
Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade.  Unngå innånding av tåke, damper eller spray. Bruk vernehansker og øyebeskyttelse. Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle. Søk legehjelp. Inneholder: SODIUM LAURYLETHER SULFATE, ALKOHOLER C9-C11, ETOKSYLERT, 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONE. 5-<15 % anioniske overflateaktive stoffer. 5-<15 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer. <5 % amfotere overflateaktive stoffer. Benzisotiazolinon. Unngå utslipp til avløp. Emballasje som ikke er helt tømt kan inneholde rester av farlige stoffer og må derfor deponeres som farlig avfall. Emballasje som er helt tømt kan returneres for materialgjenvinning.

UFI-kode: NMMR-7MHXW00P-FS96

Avfetting  :


FARE

FORÅRSAKER ALVORLIG ETSER PÅ HUD OG ØYNE.  Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes unna mat, fôr, medisiner og lignende. Beskyttet mot frost. Bruk øyevern, vernehansker og verneklær. Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. VED SVELGING: Skyll munnen. Ikke fremkall brekninger. VED HUDKONTAKT (INKLUDERT HÅR): Fjern umiddelbart alle sprutende klær. Skyll huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle. Kontakt GIFTINFORMASJONSENTERET umiddelbart. Innholdet/beholderen avleveres til godkjent avfallsanlegg. Tom/dryppfri emballasje sorteres som hardplast. Innhold: NATRIUMHYDROKSID, <5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer, <5 % amfotere overflateaktive stoffer. UFI-kode: E8TE-VESP-WOOY-WMMK 

Rengjøring av felg:


ADVARSEL
 Farlig ved svelging. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av tåke/damp/røyk/spray. Bruk vernehansker/øyevern. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Innholdet/beholderen avleveres til godkjent avfallsanlegg. Innhold: <5 % An-, ikke- og amfotere overflateaktive stoffer, kalkbindemidler, rustløsere og ammoniakk.

UFI-kode: 36A0-J0TR-900V-STJ5

Innvendig rengjøring:
 Dette produktet er ikke merkepliktig. Innholdet/beholderen avleveres til godkjent avfallsanlegg. Oppbevares trygt, utilgjengelig for barn og adskilt fra mat, fôr, medisiner og lignende. Beskyttet mot frost. Innhold: <5 % Ikke-ioniske overflateaktive stoffer, parfyme. 

UFI-kode: Y2X3-R5DD-A9EX-47J1

Innvendig glans:


ADVARSEL! 
Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.  Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene/eksponert hud grundig etter bruk. Bruk øyevern/hansker. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle. Innholdsfortegnelse: 1,2-benzisotiazol-3(2h)-on. Kan forårsake en allergisk reaksjon. Tom/dryppfri emballasje sorteres som hardplast. Inneholder: < 5 %: ikke-ioniske overflateaktive stoffer, parfyme.

UFI-kode: 9Q8Q-CPS0-D10D-UXTROPPFRISK BILEN DIN MED EVOBRITE BILPLEIEPRODUKTER