KORT OM SALGSBETINGELSER

1. Bestillinger og endringer gjøres via e-post, og er bindende etter 24 timer.  

2. Priser angis inklusive mva. Ingen gebyrer før betaling belastes.

3. Varen sendes normalt innen 2–5 arbeidsdager. Fraktkostnad belastes.

4. Angrerett gjelder IKKE – kun Gjenkjøp mot prisavslag.

5. Forsendelser som ikke blir hentet blir ødelagt og belastet kunden.

6. Alle garantikrav må gjøres skriftlig via e-post til oss innen 3 måneder.

7. Vi er aldri ansvarlige for feilaktig eller ulovlig bruk av produktene.

Les våre Detaljerte Kjøpvilkår nedenfor for fullstendig informasjon.


ALT OM SALGSBETINGELSER

Salgsbetingelser for Evofilm.no

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er evofilm.no EVO International AB, organisasjonsnummer 556808-9659, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sverige, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Evofilm er VOEC-registrert i Norge med VOEC-nummer: 2036975.

Kontaktopplysninger:
E-post: [email protected]

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Prisen for varer og tjenester er oppgitt i NOK og prisen er inkludert merverdiavgift (MVA) på 25%. Det tilkommer ikke MVA- eller tollavgifter ved mottagelse av bestillingen. Se også Toll- og avgiftsdirektoratets hjemmesider for mer informasjon.

Kjøper betaler også for frakt av varen, fraktkostnad er på kr 99.

Avtaleinngåelse og endring av bestilling

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Selger sender ordrebekreftelse til kjøper når ordren har blitt lagt inn. Bestillingen kan ikke endres etter 24 timer fra ordren er lagt inn. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir produsert av selgeren. Vi aksepterer betaling med VISA, MasterCard, American Express og med PayPal. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen produseres.

Levering

Alle ordrer produseres ut fra kjøpers bestilling og sendes til produksjon når bestillingen er mottatt. Produksjonstiden er 1-4 hverdager, avhengig av sesong. Kjøper vil motta en bekreftelse via e-post, når ordren sendes og e-post der pakken kan spores. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Normal leveringstid inkludert produksjonstid er 3-7 virkedager. Selger tar forbehold om forsinkelser under transport utenfor selgers kontroll. Levering skjer med UPS til nærmeste Postkontor eller Post i butikk. Selger leverer ikke til Svalbard, Bjørnøya eller Jan Mayen. Fraktkostnader betales av kjøper og er på 99 kr - 129 kr.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert.

Angrerett

Kjøperen har i utganspunktet 14 dagers angrerett etter angrerettloven. For produkter som selger fremstiller etter kjøperens spesifikasjoner gjelder ikke angrerett. Vær oppmerksom på at angreretten ikke gjelder spesialfremstilte varer, dvs. varer som selger har produsert ut fra kjøpers bestilling eller anvisning, herunder solfilm, som er produsert til din bilmodell. Dette betyr, at alle varer kjøpt hos Evofilm, vil være unntatt angreretten etter angrerettloven, jmf. §22, bokstav e.

For å hjelpe våre kunder best mulig, stiller vi til gjengjeld en rekke garantier til rådighet. Angrer du ditt kjøp, har du for eks. mulighet for å benytte deg av vår 14 dagers angregaranti, som gir mulighet for å få 50% av produktprisen refundert. Du bes kontakte kundeservice, hvis du ønsker du å benytte vår 14 dages angregaranti.

Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 3 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede varer

Dersom kjøperen unnlater å hente varene i tide og disse blir returnert til selgeren, kan selger belaste kjøper med et gebyr. I ett slikt tilfelle er fortsatt kjøperens ansvar å betale varene. Det vil ikke bli foretatt noen tilbakebetaling siden produktet er spesiallaget. Selger kan innen fire uker, sende ordren på nytt mot en frakt- og håndteringsavgift på kr 250. Etter fire uker destrueres varen og kan ikke lenger sendes på nytt. Det må da foretas en ny bestilling om kjøper ønsker å motta produktene.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

I tillegg til den vanlige reklamasjonsretten, har selger 5 års produktgaranti på fargeekthet, mot sprekkdannelser og krakelering av solfilmen. Garantien følger med bilen som solfilmen er montert på. For å påberope seg produktgarantien trengs en kvittering for kjøpet, samt bilens vognkort. Produktgarantien gjelder under forutsetning av at solfilmen er korrekt montert fra begynnelsen, og at den har blitt behandlet på normalt vis under levetiden.


Du kan lese mer om våre forskjellige garantier her.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Du kan lese mer om selgers behandling av personopplysninger her. 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Ansvarsfraskrivelse / Force majeure

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i salgsbetingelsene. Endringer i salgsbetingelsene vil bli offentliggjort på selgers nettsider.

Selger påtar seg ikke noe ansvar for forsinkelser eller feil på grunn av omstendigheter utenfor selgers kontroll, for eks. arbeidskonflikt, brann, krig, lovendringer etc.

Selger oppfordrer alle til å overholde de lover og regler som gjelder i de land der selgers produkter brukes. Selger er aldri ansvarlig for direkte eller indirekte skader og/eller tap, som kan oppstå for kjøper i tilfeller av feilaktig eller ulovlig bruk av selgers produkter.