EVOBRITE Bilvaskpakke - 25% rabatt

383.00 kr

289.00 kr

EVOBRITE Bilvaskpakke - Komplett løsning for en skinnende ren bil- 25% rabatt! 

Gi bilen din den pleien den fortjener med EVOBRITE Car Care Package. Nå kan du enkelt og effektivt fjerne hverdagssmuss og insekter som angriper kjøretøyet ditt, med produkter designet for å gjøre bilvasken din til en hyggelig opplevelse. I tillegg tilbyr vi for tiden et eksepsjonelt tilbud med 25% rabatt  på hele pakken!

EVOBRITE Bilvaskpakke inkluderer:

  • EVOBRITE Avfetting : Kraftig formel som effektivt løser opp olje, sot og veismuss.
  • EVOBRITE Insektfjerning  : Spesialtilpasset løsning som raskt fjerner insektrester uten å skade lakken.
  • EVOBRITE Bilshampo : Sjampo av høy kvalitet som gir en blank finish og beskytter bilens overflater.
  • Vaskesvamp for avfetting  : Porøs svamp designet for å maksimere rengjøringskraften.
  • Insektssvamp for fjerning av insekter : Skånsom men effektiv svamp spesielt utviklet for å ta vare på gjenstridige insektflekker.
  • Vaskevott til sjampoen  : Myk vaskevott som hjelper til med å spre sjampoen jevnt over bilens overflater uten å ripe.
  • Semsket skinn til tørking : Naturlig semsket skinn som effektivt absorberer vann og etterlater en stripefri glans.

Med EVOBRITE Bilvaskpakke har du alt du trenger for å gi bilen løftet den trenger. Bestill i dag og opplev forskjellen med profesjonelle produkter designet for bilpleieentusiaster! Flaskene inneholder 150 ml. Spraypumpe inkludert.I henhold til CLP-forordningen, (EC) 1272/2008, er alle som selger kjemiske produkter forpliktet til å informere om et produkts farlige egenskaper. Les fareinformasjonen på emballasjen nøye før bruk. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.

bilsjampo :

FARE! 
Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Unngå innånding av tåke, damper eller spray. Bruk vernehansker og øyebeskyttelse. Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle. Søk legehjelp. Inneholder: SODIUM LAURYLETHER SULFATE, ALKOHOLER C9-C11, ETOKSYLERT, 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONE. 5-<15 % anioniske overflateaktive stoffer. 5-<15 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer. <5 % amfotere overflateaktive stoffer. Benzisotiazolinon. Unngå utslipp til avløp. Emballasje som ikke er helt tømt kan inneholde rester av farlige stoffer og må derfor deponeres som farlig avfall. Emballasje som er helt tømt kan returneres for materialgjenvinning.

UFI-kode: NMMR-7MHXW00P-FS96

Avfetting  :GJØRE

FORÅRSAKER ALVORLIG ETSER PÅ HUD OG ØYNE. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes unna mat, fôr, medisiner og lignende. Beskyttet mot frost. Bruk øyevern, vernehansker og verneklær. Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. VED SVELGING: Skyll munnen. Ikke fremkall brekninger. VED HUDKONTAKT (INKLUDERT HÅR): Fjern umiddelbart alle sprutende klær. Skyll huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle. Kontakt GIFTINFORMASJONSENTERET umiddelbart. Innholdet/beholderen avleveres til godkjent avfallsanlegg. Tom/dryppfri emballasje sorteres som hardplast. Innhold: NATRIUMHYDROKSID, <5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer, <5 % amfotere overflateaktive stoffer. 

UFI-kode: E8TE-VESP-WOOY-WMMK

Fjerning av insekter:


ADVARSEL!

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Tom/dryppfri emballasje sorteres som hardplast. Oppbevares frostfritt. Innhold: <5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer, parfyme.

UFI-kode: 36A0-J0TR-900V-STJ5


OPPFRISK BILEN DIN MED EVOBRITE BILPLEIEPRODUKTER